دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

خدمت کردن

  • سطح: 4
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعاهای دانیال

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعاهای ابراهیم

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

معمار دانا و معمار نادان

  • سطح: 12
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

تثلیث چیست؟

تثلیث چیست؟ چرا مسیحیان معتقدند که عیسی پسر خداست؟

  • سطح: 5
  • ارائه به صورت:  نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا