dev@222bc.orgدپارتمان پشتیبانی

دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

تربیت فرزندان

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

استفاده از کتاب مقدس

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

معمار دانا و معمار نادان

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مرگ مسیح

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

ایمان

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وعده‌ها برای دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا