دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

رهبران کلیسا

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

حقیقت در دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مرد نیکو

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

برتری جویی و فروتنی

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آگاهی به هدف خود

 • سطح: 10
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

پاکی‌

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا