دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

کارگران در تاکستان

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای نیازهای مادی

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آمدن ثانویه عیسی

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری

مشاهده درس

محبت و هدایت

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

نجات یک هدیه است

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

شرایط دوستی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا