دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

برتری جویی و فروتنی

  • سطح: 12
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

کاربردهای عملی

  • سطح: 4
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

فروتنی

  • سطح: 2
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا تجربه حضور خداوند

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

استفاده از کتاب مقدس

  • سطح: 2
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا