دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

دعای اشعیا نبی

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آوردن میوه

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

پسر گمشده

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

انسان در دعای مسیح

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

عطایای روحانی

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

تفسیر کتاب مقدس

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا