دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

حقیقت در دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

محبت و هدایت

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای تغییر شخصی‌

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

رشد کردن

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

پسر گمشده

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

هدایای روحانی

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا