دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

زمان مناسب

  • سطح: 7
  • ارائه به صورت:  نوشتاری

مشاهده درس

کمک شخصی

  • سطح: 8
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

پاکی‌

  • سطح: 2
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

طبیب - مریض و نمک - نور

  • سطح: 12
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا