دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

برتری جویی و فروتنی

  • سطح: 12
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعای اشعیا نبی

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای نیازهای روحانی

  • سطح: 3
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا