دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

مسیح در مرکز زندگی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

حل اختلافات

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

ایمان

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

محبت و اطاعت

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعاهای ابراهیم

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

خمیرمایه و دانه خردل

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا