dev@222bc.orgدپارتمان پشتیبانی

دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

دعاهای ابراهیم

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وقف خود در دعا

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

عطایای روحانی

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعای اشعیا نبی

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

حقیقت در دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

هر دو ایماندار

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا