دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

دعا برای گمشدگان

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

تصمیم گیری

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وضعیت‌های جسمی‌ در دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اطمینان از پیروزی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

عطایای روحانی

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

گنج پنهان و مروارید

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا