• دانشکده الاهیات ۲۲۲
  لوگو
 • کاتولوگ
  قبر خالیست ... او برخاسته است
  عيد قيام پيروزمندانۀ مسيح مبارک باد
 • دانشکده الاهیات ۲۲۲
  تدریس توسط الهیدانان مجرب
 • رشد روحانی با دوره های آنلاین
 • دوره های مکاتبه ای و آنلاین

دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

مبارزه در دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آمدن اولیه عیسی

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اطمینان از پیروزی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

روابط والدین و فرزندان

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا