دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

کارگران در تاکستان

  • سطح: 12
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

انکار خود

  • سطح: 4
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

ترک کردن و پیوستن

  • سطح: 7
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مسیح در مرکز زندگی

  • سطح: 1
  • ارائه به صورت:  شنیداری

مشاهده درس

اطمینان از پیروزی

  • سطح: 1
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا