دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

دعا برای نیازهای روحانی

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

باغبان های ظالم

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

شناخت هویت خود

 • سطح: 10
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا یک گفتگو است

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

کمک شخصی

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

قنطارها

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا