دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

شرایط دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای نیازهای مادی

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اطمینان از پیروزی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعاهای ابراهیم

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

پذیرفتن مسیح

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

شرایط دعا

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا