دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

برتری جویی و فروتنی

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وضعیت‌های جسمی‌ در دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

هر دو ایماندار

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

محبت از طریق تادیب

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

کرکاس‌ها در میان گندمها

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا یک گفتگو است

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا