دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

روابط زن و مرد

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعاهای دانیال

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مباشر زیرک

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

معمار دانا و معمار نادان

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وقتی برای ارزیابی

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

عطایای روحانی

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا