دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

قنطارها

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مرگ مسیح

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

گنج پنهان و مروارید

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

خدا در دعای مسیح

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اطمینان از پیروزی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

رهبران کلیسا

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا