دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

تربیت همه جانب

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا یک گفتگو است

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وفادار ماندن

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

محبت و اطاعت

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

تصمیم گیری

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

خدمت کردن

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا