دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

وقف خود در دعا

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

خدا آگاه است

 • سطح: 6
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای گمشدگان

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

عطایای روحانی

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای نیازهای مادی

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

ثروتمند و فقیر

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا