دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

برتری جویی و فروتنی

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مسیح در مرکز زندگی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اعتماد به نفس مسیحی‌

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

کاربردهای عملی

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اهداف مشترک زندگی‌

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مرگ مسیح

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا